زبان انگلیسی و زبان شناسی

Have a good year my dear students

images ۱۹م فروردین, ۱۳۹۳ -   New year is a perfect time to change, to improve, and to find your way. It is 13 days, wow! You can do whatever you want. But, at the start of Norooz, you have the result of the first half of the academic year. I divide your results into three ...

Traditional vs. Modern Teaching Methods

۲۶م بهمن, ۱۳۹۲ - مقاله روشهای سنتی و جدید آموزش زبان انگلیسی Traditional vs Modern Teaching Methods  

جزوه زبان عمومی آزمون دکتری

۱۰م بهمن, ۱۳۹۲ -   zabandoctora

شیوه نگارش کلمات فارسی در زبان انگلیسی

۲۹م شهریور, ۱۳۹۲ -   1- معادل‌هاي ساده و مشخص: حروفي كه معادل حرفي انگليسي آنها مشخص مي‌باشند: ب، پ، د، ر، ز، س، ف، ك، ل، م، ن. 2- معادل‌هايي با رعايت تشابه: Tt = ، ط ت Zz= ز ، ذ، ض، ظ Gg = گ Ss ث، س، ص = Ww , Vv= و ...

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

۱۰م شهریور, ۱۳۹۲ -   ضمایر تاکیدی و انعکاسی که عبارتند از: myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves and itself   می دونید کجا کاربرد دارن؟   1. برای تاکید بعد از یه اسم یا ضمیر استفاده میشن:   * I myself baked the cake. خودم کیکو درست کردم.   *Sara herself said it. خود سارا اینو گفت. این ضمایر انعکاسی روی این تاکید می کنه که ...

زمان حال در زبان انگلیسی

۱۰م شهریور, ۱۳۹۲ - ما توی انگلیسی چهارتا زمان حال داریم:1. Simple present (حال ساده)2. Present progressive (حال استمراری)3. Present perfect (حال کامل)4. Present perfect progressive (حال کامل استمراری)1. Simple present (حال ساده)کاربرد اول: برای صحبت کردن درباره عادت ها و فعالییت های روزانه مونHe smokes two packets of cigarettes a day. (عادت)روزی دو ...

جملات شرطی در انگلیسی

۸م اردیبهشت, ۱۳۹۲ -   جملات شرطی‌ نوع اول از جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط (يا موقعيت) ممکن و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده می‌شود. if حال ساده will/won't مصدر بدون to if I work hard, I will pass my exams. If I find ...

زمان ها در زبان انگلیسی

۸م اردیبهشت, ۱۳۹۲ -               زمانهای انگلیسی                                                                      زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد. به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد: زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده. هر زمان دارای چهار حالت: ساده،استمراری، کامل و کامل استمراری است. زمان های اصلی ...

افعال عبارتی یا افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی

۳م اسفند, ۱۳۹۱ -   افعال جدانشدنی back down retreat from a position in an argument back out desert; fail to keep a promise back up move backwards bear up endure blow in drop in to visit unexpectedly blow over pass without doing harm blow up explode; lose one's temper call up telephone calm down become calm carry on continue as before; misbehave catch on understand catch up cover the distance between oneself and a moving goal check up investigate check out leave; ...