۴۰ حدیث از امام رضا (ع) به زبان انگلیسی

images9

Forty Aphorisms From The Eighth Imam Hazrat Ali Ibn Musa Ar – Reza A.S

Hazrat Ali Ibn Musa Ar – Reza (A.S.):

The best and most respected virtue of a man is to do good and fulfill the desires of the needy.

بهترین و ارزنده ترین خصلت ها: انجام کارهای نیک، فریاد رسی بیچارگان و برآوردن آرزوهای  آرزومندان است.

بحار الانوار ج ۷۸ ص ۳۵۵

***

True faith means: Oral acknowledgement, heart – felt knowledge and the good practice.

حقیقت ایمان عبارت است از: اقزار به زبان، شناخت با قلب و عمل با اعضا و جوارح.

الخصال صدوق ص ۱۷۷

***

The highest degree of wisdom is self – cognition.

بالاترین درجه عقل، خودشناسی است.

بحار الانوار ج ۷۸ ص ۳۵۲

***

Giving alms is the most valuable savings.

بهترین ثروت شخص و برترین اندوخته اش صدقه است.

عیون الاخبار الرضا(ع) ج۲ ص ۶۱

***

To be patient in the face of hardships is a but to refrain from forbidden deeds is greater one.

شکیبایی بر بلا زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محرّمات است.

مشکاه الانوار ص ۲۲

***

Patience and resignation considered as the worthiest devotions.

بهترین طاعت خداوند صبر و رضاست.

فقه الرضا (ع) ص ۳۵۹

***

True devotion not only means excessive saying of prayers and keeping fasts. One ought to meditate on The Divinity profoundly.

عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه به اندیشدیدن در امر پروردگار متعال است.

اصول کافی ج ۲ ص۵۵

***

Be modest before your friend and be prudent while encountering an enemy. Be pleasant with everyone.

با دوستان فروتن باش، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش.

بحارالانوار ج ۷۸ ص ۳۵۶

***

Best wealth is that which provides a good name for its owner.

بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود.

بحارالانوار ج ۷۸ ص ۳۵۵

***

There is no better milk for the baby’s nourishment than its mother’s.

برای نوزاد شیری بهتر از شیر مادرش نیست.

عیون الاخبار الرضا(ع) ج۲ ص ۳۴

***

He who wishes to be the most needless, should put his trust in God.

کسی که بخواهد بی نیازترین مردم باشد، باید به آنچه نزد خداوند است اطمینان داشته باشد.

فقه الرضا (ع) ص ۳۴۶

***

He who desires to postpone the time of his decease and wishes to have his sustenance increase should observe ties of kinship.

کسی که می خواهد عمرش طولانی و روزی اش افزون شود، باید صله رحم را بجا آورد.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص ۴۴

***

God will make happy on the Day of Judgement, the person who has removed the grief from the heart of a believer.

کسی که اندوهی از دل مومنی بزداید، خداوند در روز قیامت اندوه را از دل او برطرف نماید.

اصول کافی ج ۲ ص۲۰۰

                                                                  ***

Nothing is more worthy than good temper

هیچ چیز با ارزش تر از اخلاق نیکو نیست.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص ۳۷

***

Silence is one of the gates to wisdom

خاموشی از دری از درهای حکمت است.

تحت العقول ص ۵۲۳

***

Man’s intellect is his friend and ignorance, his foe.

دوست هرکس عقل اوست و دشمنش جهل اوست.

اصول کافی ج۱ ص ۱۱

***

Keep aloof from avarice and envy. These two qualities have already destroyed the people gone by.

از حرص و حسد بپرهیزید، زیرا این دو خصلت موجب هلاک امتّ های پیشین شده است.

بحارالانوار ج ۷۸ ص ۳۴۶

***

Be patient in the face of truth bitter thought it might taste to thee.

بر حق شکیبا باشید، اگر چه تلخ و ناگوار باشد.

فقه الرضا (ع) ص ۳۶۸

***

Your month is one of the channels through which you make contact with God. You had then better keep it clean by brushing your teeth.

دهان شما راهی از راه های ارتباط با خداست، پس با مسواک زدن در پاکیزگی آن بکوشید.

صحیفه الرضا (ع) ص ۵۴

***

He who acts with no insight looks like a pedestrian who travels on a wrong path. The faster he walks, the deviated he becomes out the straight path.

آن کس که بدون بصیرت دست به کاری زند، به کسی ماند که در بیراهه سیر کند، هر چه تندتر گام بردارد از راه دورتر می شود

فقه الرضا (ع) ص ۳۸۱

***

He who wishes to be the most dear to the people must be virtuous both in public and in secret.

کسی که می خواهد عزیزترین مردم باشد، باید در نهان و آشکار تقوای خدا را پیشه سازد.

فقه الرضا (ع) ص ۳۸۱

***

Human intellect is a divine blessing but politeness is acquired through endeavouring.

عقل موهبتی است خدایی، ولی ادب با کوشش و رنج حاصل میشود.

تحت العقول ص ۳۴۲

***

Gifts cast out hatred. from the heart.

هدیه، کینه ها را از دلها می زداید.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص ۷۴

***

Humbleness means treating others the same way as expect them to treat you.

فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که می خواهی آنان با تو رفتار کنند.

مسند الامام الرضا (ع) ج۱ ص ۲۷۴

***

He who wishes to be the strongest of all should rely on God.

آن کس که می خواهد قوی ترین مردم باشد باید بر خداوند توکل کند.

فقه الرضا (ع) ص ۳۵۸

***

Perfection in intellect is primarily to have faith in God and secondly to behave well towards others.

کمال عقل بعد از ایمان به خدا دوستی با مردم و نیک رفتاری با خوبان و بدان است.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص ۳۵

***

Penalty for ingratitude occurs instantly.

کیفر کفران نعمت سریعتر از عقوبت سایر گناهان است.

مسند الامام الرضا (ع) ج۱ ص ۲۸۰

***

Treasures of beneficence include concealment of your good deeds, tolerance in hardships and reticence in disasters.

از گنج های نیکویی ؛ پنهان داشتن عمل، شکیبایی در برابر سختی ها و کتمان مصائب است.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص ۳۸

***

He who recognizes his will not easily perish.

هر که قدر خویش را بشناسد، نابود نخواهد شد.

مسند الامام الرضا (ع) ج۱ ص ۲۹۳

 ***

He who is ambitious will perish. Presidency must be owned by those who are worthy of it.

ریاست طلب نابود نخواهد شد، زیرا ریاست زیبنده افرادی است که شایسته آن باشند.

فقه الرضا (ع) ص ۳۸۴

***

A generous man is close to God, close to paradise, and close to everyone.

انسان بخشنده، به خدا، به بهشت و مردم نزدیک است.

چهل حدیث  ص ۱۲۱

***

Keeping others secret, patience in hardship and tolerance towards others are all signs on faith.

رازداری و شکیبایی هنگام سختی و بد حالی و مدارای با مردم از نشانه های ایمان است.

چهل حدیث  ص ۱۲۴

***

Tolerance, knowledge and silence are the signs found in a jurisprudent.

برد باری، دانش و خموشی از نشانه های فقیه است.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۱ ص ۳۵۸

***

One who torments his neighbor is not one of us.

آن کس که همسایه اش از اذیت و آزار او در امان نباشد، از ما نیست.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص  ۲۴

***

Never become angry with others and do not ask anything from them. Wish for the people whatever you wish for yourself.

هیچ گاه بر احدی خشم نگیر، از کسی چیزی مخواه و هرچه برای خود می خواهی، برای دیگران نیز بخواه.

مسند الامام الرضا (ع) ج ۱ ص ۲۶۷

***

Wine and other intoxicating beverages are strictly prohibited by the religious legislation. One sip of such drinks is as illegitimate as a whole barrel is.

شراب و هر چیز مست کننده ای حرام است، آنچه زیادش مستی آورد کم آن نیز حرام است.

فقه الرضا (ع) ص ۲۸۰

***

To be friendly with others denotes one half of wisdom.

دوستی با مردم نیمی از خردمندی است.

تحت العقول ص ۵۲۰

***

A Muslim should not frighten his brethren.

جایز نیست مسلمان، مسلمان دیگری را بترساند.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص  ۷۱

***

To be in the company of villains will result in suspecting the good.

هم نشینی با بدان، موجب بد گمانی به نیکان است.

عیون الاخبار الرضا (ع) ج۲ ص  ۵۳

***

Resignation, beneficence and certitude are the most precious blessings descended by Heaven.

تسلیم، نیکوکاری و یقین، بهترین و گرانقدرترین چیزهایی هستند که از آسمان نازل شده است.

فقه الرضا (ع) ص ۳۵۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>