معنا و ماخذ نامگذاری سوره های قرآن مجید

 

1-سوره الحمد به معنی ستایش: ماخذ نام گذاری با حساب کردن بسم الله آیه دوم سوره است .

۲- سوره البقره به معنی گاو- گاومخصوصی که دستور ذبح آن از طرف خداوند به قوم بنی اسرائیل داده شد – ماخذ نام گذاری آیه ی ۶۷ سوره بقره است .
۳-سوره آل عمران به معنی عمران پدر حضرت مریم است ماخذ نام گذاری آیه ۳۳سوره است .
۴-سوره نساء به معنی زنان (این سوره مشتمل بر احکام و حقوق زنان می باشد ) ماخذ نام گذاری آیه اول سوره است .
۵-سوره مائده به معنی سفره ی آراسته از غذا ( راجع به تقاضای حواریون عیسی است که از او خواستند سفره آراسته از غذا برای آنان نازل کند ) ماخذ نام گذاری آیه ۱۱۲ سوره است .
۶-سوره انعام به معنی چهارپایان ( در سوره حکم حلیت و حرمت آن بیان شده است ) ماخذ نام گذاری آیه ۱۳۶سوره است .
۷-سوره اعراف به معنی ( محلی است میان بهشت و جهنم )ماخذ نامگذاری آیه ۴۵ سوره است .
۸-سوره انفال به معنی بهره ها ،غنائم جنگ،ماخذ نامگذاری آیه اول سوره است .
۹-سوره توبه به معنی بازگشتن از گناه و کار بد ( در این سوره شرح توبه متخلفین از جنگ تبوک آمده است ماخذ نامگذاری آیه ۱۰۵ سوره است .
۱۰-سوره یونس نام یکی از پیامبران الهی ماخذ نام گذاری آیه ۹۸ سوره است .
۱۱-سوره هود نام یکی از پیامبران الهی ماخذ نام گذاری آیه ۵۳سوره است .
۱۲-سوره یوسف نام یکی از پیامبران الهی ماخذنام گذاری آیه ۴ سوره است.
۱۳-سوره رعد صدای ابر و غرش آن ماخذ نام گذاری آیه ی ۱۳ سوره است .
۱۴-سوره ابراهیم نام یکی از پیامبران الهی ماخذ نام گذاری آیه ۳۵ سوره است.
۱۵-سوره حجر به نام شهری در شبه جزیره عربستان که قوم ثمود در آن جا ساکن بودندماخذ نام گذاری آیه ۸۰ سوره است .
۱۶-سوره نحل به معنی زنبور عسل ، ماخذ نام گذاری آیه ۶۸ سوره است .
۱۷-سوره اسراء به معنی سیردر شب ( منظور معراج حضرت محمد از مسجد الحرام به مسجد اقصی و ما بعد آن است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است ).
۱۸-سوره کهف به معنی غاری که در کوه به وجود آمده باشد (در این سوره از اصحاب کهف سخن رفته است ) ماخذ نام گذاری آیه ی ۹ سوره است.
۱۹-سوره ی مریم مادر حضرت عیسی(علیه السلام) ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۷ سوره است .
۲۰-سوره طه یکی از نام های حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) و یا رمزی میان خدا و پیامبرش ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۲۱-سوره انبیاء به معنی پیامبران (در این سوره داستان زندگی بسیاری از پیامبران آمده است ) ماخذ نام گذاری زندگی انبیاء است که در این سوره آمده است .
۲۲-سوره حج یکی از عبادات مهم اسلام است . ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۷ سوره است.
۲۳-سوره مومنون به معنی ایمان آورندگان است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۲۴-سوره نور به معنی روشنایی ماخذ نام گذاری آیه ی ۳۵ سوره است .
۲۵- سوره ی فرقان به معنی جداکننده ی حق و باطل (یکی از نام های قرآن است )ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۲۶-سوره ی شعراء به معنی کسانی که شعر می سرایند (در این سوره از شعرا سخن رفته است ) ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۲۴ سوره است .
۲۷- سوره ی نمل به معنی مورچه (واقعه برخورد لشکر سلیمان با مورچگان در این سوره آمده است ) ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۵ است.
۲۸- سوره ی قصص به معنی حکایت ها(در این سوره داستان حضرت موسی آمده است . ) ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۵ است .
۲۹- سوره عنکبوت نام حشره ای . ماخذ نام گذاری آیه ی ۴۱ سوره است .
۳۰- سوره ی روم منظور دولت امپراطوری روم است . ماخذ نام گذاری آیه ی دوم سوره است .
۳۱-سوره ی لقمان به نام لقمان حکیم است . ماخذ نام گذاری آیه ی ۱۲ سوره است .
۳۲- سوره ی سجده به معنی عمل پیشانی بر زمین نهادن برای عبادت خداوند . ماخذ نام گذاری آیه ی ۱۵ سوره است.
۳۳-سوره ی احزاب به معنی فرقه ها،طایفه ها ،لشکر ها (منظور لشکرهای کفار مکه و سایر قبایل عرب است که برای جنگ با مسلمین به مدینه آمدند.) ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۰ سوره است .
۳۴-سوره ی سبا نام قومی است ماخذ نام گذاری آیه ی ۱۵ سوره است .
۳۵-سوره ی فاطر به معنی پدید آورنده . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۳۶- سوره یس یکی از حروف مقطعه قرآن است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۳۷- سوره ی صافات به معنی صف کشندگان ، فرشتگان صف کشیده ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۳۸- سوره ی ص یکی از حروف مقطعه ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۳۹-سوره زمر به معنی گروه ها ( گروه گروه از دوزخیان و فرشتگان ) ماخذ نام گذاری آیه ی ۷۱ سوره است .
۴۰-سوره ی غافر به معنی آمرزنده . ماخذ نام گذاری آیه ی سوم سوره است.
۴۱- سوره ی فصلت (حجم سجده) به معنی تفصیل داده شده (در آیات قرآن حق و باطل مو شکافی شده است ) و این که در این سوره سجده واجب وجود دارد (حم سجده ) گفته شده است . ماخذ نام گذاری آیه ی سوم سوره است .
۴۲- سوره ی شوری به معنی مشاوره ، مشورت کردن . ماخذ نام گذاری آیه ی ۳۸ سوره است .
۴۳- سوره ی زخرف به معنی زینت ها ، طلا (در این سوره از نقره و طلا سخن رفته است . ) ماخذ نام گذاری آیه ی ۳۵ سوره است .
۴۴- سوره ی دخان به معنی دود . ماخذ نام گذاری آیه ی ۱۰ سوره است .
۴۵- سوره ی جاثیه به معنی زانودر آمده (درروز قیامت مردم به زانو در می آیند. ) ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۷ سوره است .
۴۶- سوره ی احقاف به معنی سرزمین قوم هود می باشد که گرفتار عذاب الهی شدند. ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۱ سوره است .
۴۷- سوره ی محمد نام پیامبر عظیم الشان اسلام . ماخذ نام گذاری آیه ی دوم سوره است .
۴۸- سوره ی فتح به معنی گشودن ، پیروزی(منظور پیروزی پیامبر در انعقاد قرارداد صلح حدیبیه است که راه را برای پیروزی های بعدی هموار کرد. ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۴۹- سوره ی حجرات به معنی حجره ها ،خیمه ها (حجره های منزل پیامبر) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۰- سوره ی ق از حروف مقطعه قرآن است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۱-سوره ذاریات به معنی پراکنده کنندگان مانند بادها ابرها ، ملائکه . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۲- سوره ی طور نام کوهی است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۳- سوره ی نجم به معنی ستاره . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۴- سوره ی قمر به معنی ماه(در این سوره موضوع شق القمر بیان شده است .) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۵- سوره ی الرحمن از صفات خداوند ، بسیار بخشنده . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۶- سوره ی واقعه یکی از نام های قیامت است به معنی واقع شونده . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۷- سوره ی حدید به معنی آهن . ماخذ نام گذاری آیه ی ۲۵ سوره است .
۵۸- سوره ی مجادله به معنی گفتگو کردن (در این سوره موضوع گفتگوی زنی با پیامبر در مورد شوهرش بیان شده است . ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۵۹- سوره ی حشر به معنی جمع کردن ، راندن ( موضوع راندن یهودیان بنی النضیر از حوالی مدینه در این سوره آمده است ) ماخذ نام گذاری آیه ی دوم سوره است .
۶۰- سوره ی ممتحنه به معنی کسی که مورد آزمایش واقع شده ،آزمایش شده (موضوع زنانی که مسلمان شده بودند و شوهران کافر خود رادر مکه رها کرده و در مدینه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) اسلام پناهنده می شدند در این سوره آمده است)ماخذ نام گذاری آیه ی ۱۰ سوره است.
۶۱- سوره ی صف به معنی ردیف ایستاده ، صف به صف ایستادن . ماخذ نام گذاری آیه ی ۴ سوره است.
۶۲- سوره ی جمعه ( نماز جمعه در این سوره بیان شده است.) ماخذ نام گذاری آیه ی ۹ سوره است .
۶۳- سوره منافقون جمع منافق ، آدم دورو (در این سوره از منافقون و توطئه آنان علیه مسلمانان سخن گفته است ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۶۴- سوره تغابن به معنی پشیمانی ،مغبون کردن . یکی از نام های قیامت است . ماخذ نام گذاری آیه ی ۹ سوره است.
۶۵-سوره طلاق (در این سوره قسمتی از احکام طلاق و سفارش درباره ی زنان آمده است ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۶۶- سوره ی تحریم به معنی حرام کردن (منظور از آن خطاب خداوند به پیامبر است که چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال ساخته بر خود حرام می کنی ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۶۷- سوره ملک به معنی پادشاهی ، پادشاهی و اقتدار خداوند است ، زیرا تصرف در کارها تنها به دست قدرت اوست . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۶۸-سوره قلم (نون) به معنی قلم ، ابزار نوشتن . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۶۹- سوره حاقه به معنی حقانیت وقایع و به حق رسی . از نام های قیامت است (زیرا جمیع حوادث قیامت و قوعش واجب و حق است ) و ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۷۰- سوره ی معارج به معنی نردبان ها و جاهای بالا رفتن است . ماخذ نام گذاری آیه ی ۳ سوره است .
۷۱-سوره ی نوح نام یکی از پیامبران الهی است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۷۲- سوره ی جن به معنی موجودات ناپیدا (در این سوره موضوع ایمان آوردن عده ای از اجنه به پیامبر مطرح شده است ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۷۳- سوره مزمل به معنی گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام است) ماخذ نام گذاری آیه اول سوره است .
۷۴- سوره ی مدثر به معنی ردا یا گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام است ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۷۵-سوره ی قیامة به معنی رستاخیز . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۷۶-سوره ی انسان (دهر) به معنی روزگار، زمانه .ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۷۷- سوره مرسلات به معنی فرستاده شدگان (منظور ملائکه یا بادها است ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۷۸-سوره نبا به معنی خبر (منظور خبر روز قیامت است )ماخذ نام گذاری آیه ی دوم سوره است .
۷۹-سوره ی نازعات به معنی فرشتگانی که مامور گرفتن جان ها هستند ، کشتندگان. ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۰-سوره عبس به معنی روی ترش نمودن (منظور شخص نابینایی است که حضور پیامبر آمد و شخصی روی در هم کشید که در این سوره آمده است ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۱- سوره تکویر ب معنی در هم پیچیدن (منظور این است که خداوند روشنایی را از خورشید می گیرد و این پیش در آمد قیامت است ) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۲-سوره ی انفطار به معنی شکافته شدن (منظور شکافته شدن و از هم گسستن آسمان است که پیش در درآمد قیامت است) ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۳-سوره ی مطففین به معنی کم فروشان (در این سوره از کم فروشی نکوهش شده است )ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۴-سوره ی انشقاق به معنی شکافته شدن (از هم گسستن آسمان ها و جاذبه ها ی آن است که خبر از قیامت می دهد ) ماخ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۵-سوره بروج به معنی برج ها یا ستاره های بزرگ . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۶-سوره ی طارق به معنی ظاهر شونده ،ستاره درخشان . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۷-سوره ی اعلی به معنی برتر (یعنی پروردگار برتر است از هر چه که تصور شود)ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۸-سوره غاشیه به معنی فرو گیرنده ،بیهوش کننده ،همه گیر (یکی از نام های قیامت است )ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۸۹-سوره ی فجر به معنی شکافته شدن ،بامدا د،صبح. ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۹۰-سوره ی بلد به معنی شهر ، منظور شهر مکه است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۹۱-سوره ی شمس به معنی آفتاب ، یا خورشید. ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۹۲-سوره ی لیل به معنی شب. ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۹۳-سوره ی ضحی به معنی صبحگاه ، چاشتگاه .ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۹۴-سوره ی انشراح به معنی گشاده شدن (منظور این است که خداوند سینه و دل پیامبر را گشاده نمود و وسعت بخشید )ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۹۵-سوره تین به معنی انجیر . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۹۶-سوره علق به معنی خون بسته . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۹۷- سوره قدربه معنی اندازه ،شب قدر. ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۹۸-سوره بینه به معنی دلیل آشکار. ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۹۹- سوره ی زلزال به معنی لرزش زمین ، تکان دادن که از علامت های قیامت نیز می باشد . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۰۰- سوره عادیات به معنی اسب های دونده . ممکن است اشاره باشد به رفتن حضرت علی
(علیه السلام) به غزوره ی ذات السلاسل . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۰۱- سوره قارعه به معنی کوبنده . یکی از نام های قیامت است . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۰۲- سوره تکاثر به معنی مباهات و فخر نمودن به مال بسیار و قوم بسیار (کفار قریش برای فخر فروشی به کثرت خویش ،قبرهای قبیله ی خود را نیز می شمرندو به حساب می آوردند)ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۰۳-سوره عصر به معنی زمانه ،نماز عصر ،عصرو زمان امام عصر (امام زمان)ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۰۴-سوره همزه به معنی غماز و عیب جو . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۱۰۵- سوره فیل به معنی فیل یا پیل (منظور سپاه ابرهه است که برای خراب کردن خانه ی خدا از یمن به طرف مکه حرکت کرد و نابود شد )ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۰۶- سوره ی قریش نام قبیله ای که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) از آن قبیله بود . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است.
۱۰۷- سوره ماعون به معنی زکات . ماخذ نام گذاری آیه ی آخر سوره است .
۱۰۸-سوره کوثر به معنی خیر کثیر ،حوضی در بهشت یا فاطمه زهرا .ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۰۹-سوره کافرون مراد از کافران در این جا کافران قریش است که پیشنهادی به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دادند و پذیرفته نشد. ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۱۰- سوره ی نصر به معنی یاری کردن . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۱۱-سوره مسد (تبت،ابولهب که از دشمنان پیامبر(صلی الله علیه وآله)درمکه بود)ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۱۲- سوره اخلاص به معنی پاک و خاص کردن (منظور پاک و خالص کردن معتقدات از هر گونه شرک)ماخذ نام گذاری اسم آن از معنای سوره گرفته شده است .
۱۱۳- سوره ی فلق به معنی شکافتن ،سپیده دم . ماخذ نام گذاری آیه ی اول سوره است .
۱۱۴- سوره ناس به معنی مردم ماخذ نام گذاری از آیه ی اول سوره است.

برگرفته ازکتاب دانستنیهای عمومی قرآن

مؤلف:محمد حسین محمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>